با پاسخ صحیح به ۴ سوال از ۵ سوال آزمون زیر ، صاحب یک سایت حرفه ای یک ماهه ، فروشگاه اینترنتی و ایمیل اختصاصی شوید

با عضویت در این سایت و پاسخ  صحیح به ۴ سوال از ۵ سوال شانس خود را در صاحب امتیاز شدن یک سایت اینترنتی حرفه ای امتحان کنید.

 

در صورت اخذ نمره ۸۰ از ۱۰۰ شما برنده یک سایت اینترنتی یک ماهه خواهید شد .